Bạn có chắc là mình không ngọng? Mình đã ngọng líu ngọng lô, lẹo lưỡi, sái quai hàm khi chơi trò này! Bao vui, bao hài khi chơi theo nhóm nhé! Đấy nói chung là nói năng nên luyện luôn luôn, lời nói lưu loát luyện luôn lúc này,